Model
od
Trajanje


Uvjeti najma

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja na plovilima

1. UVODNE ODREDBE

ASTA JAHTING d.o.o. (u daljnjem tekstu: AJ) temeljem općih uvjeta, kao i ugovora o pružanju usluge smještaja na plovilima, osigurava korisniku usluge višednevni smještaj na plovilima prilagođenima za prijevoz osoba na krstarenjima, te jamči za tehničku osposobljenost i dobro stanje svih svojih plovila.
Osoba koja je potvrdila rezervaciju za jedno ili više plovila, odnosno izvršila uplatu predujma (u danjem tekstu: korisnik usluge) zasniva pravni odnos s AJ-om i potvrđuje da je suglasna s ovim općim uvjetima. Sve opisano u ovim općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za AJ-a, tako i za korisnika usluge. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između korisnika usluge i AJ-a.

2. CIJENA PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

Cijene pružanja usluge smještaja objavljene su u EUR u trenutno važećem cjeniku AJ-a. Prilikom naplate usluge za izračun se primjenjuje srednji tečaj HNB-a na dan plaćanja i uključuje PDV u visini 10%. AJ zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave. Navedene cijene obuhvaćaju: smještaj na tehnički ispravnim i čistim plovilima s punim spremnicima goriva, upotrebu sve opreme na plovilu, obvezno i kasko osiguranje plovila, osiguranje posade od nesreće, sidrište u matičnoj marini, dozvolu za plovidbu u RH, koncesijsko odobrenje za plovilo.
U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse u drugim marinama, troškovi goriva i drugih potrebitosti, parking automobila, kao ni zdravstveno osiguranje članova posade.

3. UVJETI PLAĆANJA

Plovila na kojima se pruža usluga smještaja s kompletnom opremom mogu se upotrijebiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja. (50% kod rezervacije, a ostatak do pune cijene najkasnije 4 tjedna prije početka upotrebe usluge smještaja.) Za rezervacije učinjene u razdoblju kraćem od 4 tjedna prije početka pružanja sluge smještaja na plovilu cijena usluge mora biti uplaćena u punom iznosu. Uplatom akontacije korisnik usluge potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se nudi usluga smještaja na određenom plovilu. Samim činom uplate akontacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za korisnika usluge, tako i za AJ-a.

4. UVJETI STORNA

Ako korisnik usluge iz bilo kojih razloga odustane od usluge smještaja na plovilu, mora to učiniti u pismenom obliku (e-mail, faks poruka ili pisana pošta).
Datum kada je AJ zaprimila pisanu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun storno troškova i to na sljedeći način:

 • storno do 2 mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja 30% cijene usluge smještaja ,
 • storno do 1 mjesec prije početka pružanja usluge smještaja 50% cijene usluge smještaja,
 • storno unutar jednog mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja 100% cijene usluge smještaja.

Korisnik usluge koji otkaže uslugu smještaja može, uz prethodni dogovor s AJ-om, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ako ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati kako je prethodno navedeno.
U slučaju da korisnik usluge iz objektivnih razloga (smrt u užoj obitelji, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest za koju je nužna neodgodiva liječnička skrb, poremećaji u trudnoći, vojna vježba i sl.) odustane od usluge smještaja, uplaćeni iznos mu se ne vraća, nego se korisniku usluge omogućuje da isti iznos iskoristi u sljedećem razdoblju tekuće ili sljedeće godine. Pritom je korisnik usluge dužan predočiti vjerodostojnu dokumentaciju (dokaz).
AJ isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
U svakom slučaju, vezano za otkaz usluge smještaja preporučuje se zaključivanje osiguranja o otkazu putovanja.

5. PRIMOPREDAJA PLOVILA ( CHECK IN)

AJ će predavati samo kompletno opremljena plovila i u tehnički ispravnom stanju, s punim spremnicima goriva i vode, a isto takvo stanje očekuje se i prilikom povrata plovila.
Primopredaja plovila je subotom od 17 do 21 sat.
Ako korisnik usluge, bez prethodne najave, ne bi preuzeo plovilo ni po isteku 48 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, AJ je ovlaštena jednostrano raskinuti ugovor o pružanju usluge smještaja, a korisnik usluge nema pravo naknadno potraživati odštetu.
Ako iz bilo kojih razloga AJ nije u stanju na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme staviti na raspolaganje rezervirano plovilo, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno plovilo.
U slučaju da u tome ne uspije u roku od 24 sata, korisnik usluge može odustati od usluge upotrebe plovila uz pravo na povrat plaćene usluge. Ako korisnik usluge odluči čekati zamjensko plovilo i van ugovorenog roka preuzimanja plovila (24 sata), može potraživati iznos ekvivalentan vrijednosti usluge smještaja za broj dana za koliko nije mogao raspolagati plovilom. Odgovornost AJ-a za iznos veći od ugovorene cijene usluge smještaja, kao i bilo koje drugo pravo korisnika usluge na odštetu se isključuje.
Korisnik usluge obvezuje se kod preuzimanja ispitati i pažljivo provjeriti stanje plovila i opreme prema inventarskoj listi te odmah ukazati na nedostatke jer se u suprotnom smatra da nema prigovora. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji AJ-u kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku usluge da umanji cijenu usluge smještaja.
Neusuglašenost opreme i inventara plovila s inventarnom listom koju je korisnik usluge dobio na uvid ne daje mu pravo tražiti umanjenje cijene usluge smještaja – uz uvjet da je sigurnost plovidbe neugrožena.
Neispravnost, odstupanja instrumenata ili slični problemi s opremom i inventarom ne daju pravo korisniku usluge da odbije check in, zaustavi putovanje i traži financijski povrat – uz uvjet da je ispravna navigacija omogućena klasičnim metodama te ako sigurnost plovila i posade jamči dobru plovidbu. Neosnovana je svaka reklamacija koja bi se temeljila na usporedbi plovila i njegova inventara s plovilima drugih charter tvrtki ili standardima drugih država.
Ako AJ utvrdi da korisnik usluge/voditelj plovila ne posjeduje potrebno navigacijsko znanje nužno za upravljanje plovilom, AJ zadržava pravo zabrane isplovljavanja plovila. U tom slučaju AJ će priključiti posadi službenog skipera, uz nadoplatu prema važećem cjeniku. Ako klijent ne prihvati dodijeljenog mu skipera, AJ ima pravo zabraniti isplovljavanje plovila, raskinuti ugovor te u cijelosti zadržati uplaćeni iznos za uslugu smještaja. Klijent nema pravo na naknadu štete.
Plovilo se predaje korisniku usluge sa svim važećim dokumentima (dozvola, prijava, koncesija…), kao i ostalim prilozima iz brodske fascikle (popis lučkih kapetanija, benzinskih crpki i sl.). Korisnik usluge se obvezuje sa navedenim dokumentima postupati s osobitom pažnjom i iste vratiti AJ prilikom odjave (check out).
U slučaju da nadležna inspekcija ili drugo tijelo Republike Hrvatske izrekne novčanu kaznu AJ-u zbog nepostojanja kompletne potrebne dokumentacije na plovilu, za istu AJ-u regresno odgovara korisnik, a koje kazne se naplaćuju iz položene kaucije.

6. POVRAT PLOVILA ( CHECK OUT)

Korisnik usluge obvezuje se vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme, najkasnije do 9.00 sati ujutro zadnjeg dana upotrebe usluge smještaja, u ugovorom utvrđenoj odredišnoj luci. Plovilo mora biti uredno i čisto s punim spremnikom goriva spremno za daljnju plovidbu, odnosno u istom stanju u kakvom je bilo prije ukrcaja. Klijent se obvezuje iznijeti svoje smeće s plovila te ga odložiti na propisano mjesto za otpad u marini. Ako daljnja plovidba iz bilo kojeg razloga nije moguća ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa obavijestiti voditelja baze. Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, korisnik usluge snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za AJ. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute, a povratak u marinu u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan. Kod prekoračenja ugovorenog termina povratka korisnik usluge je obvezan za svaki započeti dan zakašnjenja platiti dvostruku cijenu dnevnog smještaja, uz moguću obvezu daljnje naknade zbog gubitaka AJ-a i troškova prouzročenih AJ-u. Sve troškove proizašle zbog prekoračenja roka odjave snosi korisnik usluge. Odstupanja od ovog pravila su moguća, ali samo uz izričitu suglasnost AJ-a i korisnika usluge. U slučaju da se povrat plovila izvrši u neku drugu luku, a ne onu koja je ugovorena kao odredišna luka, korisnik usluge obavezan je platiti sve troškove transfera plovila do ugovorene odredišne luke, propisanu kaznu za zakašnjenje ako je do njega došlo, kao i naknadu za sva oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja, a koja su se dogodila prilikom transfera. U slučaju napuštanja plovila iz bilo kojeg razloga prije izvršenog check-out-a s djelatnikom AJ-a, korisnik usluge preuzima odgovornost za sve evidentirane primjedbe i štete nastale za vrijeme njegove upotrebe usluge, a utvrđene od strane AJ-a. Prilikom iskrcaja slijedi provjera općeg stanja plovila i opreme te usporedba zatečenog inventara i opreme s inventarskom listom od strane predstavnika AJ-a ( check out). Korisnik usluge se obvezuje prijaviti predstavniku AJ-a sve eventualne nedostatke i oštećenja. Ako su oštećenja nastala na podvodnom dijelu plovila ili postoji sumnja o tome, treba izvršiti detaljan pregled plovila angažiranjem ronioca ili dizalice. O načinu na koji će se pregled obaviti odlučuje AJ, a troškove postupka snosi korisnik usluge.

7. KAUCIJA

Kod primopredaje plovila polaže se kaucija prema važećem cjeniku, a vraća se bez odbitaka ako se plovilo vrati neoštećeno i u zakazano vrijeme te pod uvjetom da ne postoje niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na korisnika usluge te da nisu izrečene nikakve novčane kazne AJ-u, a koji su povezani s njegovom upotrebom zakupljenog plovila. Kaucija se polaže i onda kada se pruža usluga smještaja zajedno sa skiperom. Kod grube nepažnje i/ili gubitka jednog ili više dijelova plovila, korisnik usluge snosi sve troškove. AJ će zadržati iznos kaucije koji odgovara vrijednosti popravka, nabave i/ili kupnje opreme ili pojedinog dijela plovila. Ako zbog oštećenja/gubitka plovila/opreme nije moguće daljnje pružanje usluge na plovilu, AJ će zadržati iznos kaucije koji odgovara izgubljenoj dobiti za vrijeme trajanja popravka plovila.

8. OSIGURANJE

Plovilo je osigurano za štete prema trećim osobama te od odgovornosti treće osobe (obvezno osiguranje) i Kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike (prema polici osiguranja). Kasko osiguranje pokriva štete preko iznosa pologa, ali ne i štete prouzročene namjerno ili iz grube nepažnje (prema uvjetima osiguravajuće kuće). AJ nije odgovorna za gubitak i/ili oštećenje imovine korisnika usluge i ostalih putnika, članova posade te tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu ili u prostorijama AJ-a. Uplatom potrebne akontacije i prihvaćanjem općih uvjeta korisnik usluge odriče se svih zahtjeva za naknadu štete u odnosu na AJ, a povezanih sa gubicima i/ili oštećenjima osobne i/ili tuđe imovine. Osobni predmeti posade nisu osigurani i preporučuje se da to korisnik usluge posebno napravi u vlastitom aranžmanu. Posada je osigurana. Osiguranje ne pokriva nesretne slučajeve osoba na plovilu, kao ni gubitak ili oštećenje osobnih stvari i prtljage. Ako za vrijeme usluge smještaja dođe do havarije, a korisnik usluge ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti ili kod prekoračenja sume jamstva), za popravak mu treba odobrenje (uputa) AJ-a, odnosno voditelja baze. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i drugih plovila, slučaj treba prijaviti kod prve nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo, a istovremeno izvijestiti i AJ. Ako korisnik usluge ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu. Oštećenja na jedrima nisu obuhvaćena osiguranjem i troškove oštećenja snosi korisnik usluge u punom iznosu. Isto vrijedi za oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru. Korisnik usluge obvezan je kontrolirati ulje u motoru. Korisnik ne može pravno teretiti AJ za bilo kakve posljedice koje su nastale greškom ili propustom korisnika, a zbog kojih bi AJ mogla odgovarati trećim osobama. Također, AJ u tom slučaju ne snosi nikakve sudske troškove, bilo u zemlji ili u inozemstvu.

9. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge obvezuje se i izjavljuje da:

 • će najkasnije 1 tjedan prije početka upotrebe usluge smještaja dostaviti AJ-u listu posade i putnika (crew list) s punim imenima, datumom i mjestom rođenja, državljanstvom te brojem i vrstom važeće identifikacijske isprave, a za skipera još i broj važeće plovidbene dozvole.
 • će posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka i krađe dokumenata tijekom putovanja snosi korisnik usluge.
 • će proučiti tiskani materijal koji je pripremljen na brodu.
 • će savjesno i pažljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom i voditi brodski dnevnik, a posebice da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika te da će se u svakom pogledu ponašati odgovorno.
 • će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Napuštanje teritorijalnog mora Republike Hrvatske moguće je isključivo uz prethodnu pismenu suglasnost AJ-a.
 • će ploviti jedino po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti, da će izbjegavati očito opasna područja te da neće ploviti noću.
 • će prilagoditi plovidbu atmosferskim prilikama i sposobnostima posade te da neće dopustiti nepotrebna opterećenja jarbola, jedara i konopa.
 • neće napuštati luku ili sidrište ako plovilo ili neki dio opreme važan za sigurnost same plovidbe nije u funkciji.
 • neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu, odnosno izdale zabranu o isplovljavanju, te u slučaju nedovoljnih zaliha goriva.
 • neće upotrebljavati plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz roba i osoba uz naknadu), profesionalni ribolov, školu jedrenja i slične aktivnosti.
 • plovilo neće davati u podnajam niti ga ustupati na upotrebu trećoj osobi.
 • neće ukrcati na plovilo veći broj osoba od predviđenog broja osoba za određeno plovilo te da na plovilu neće boraviti osobe koje nisu navedene u popisu posade.
 • neće sudjelovati na regatama ili utrkama plovila bez pristanka AJ-a.
 • neće tegliti drugo plovilo i da će poduzeti sve preventivne mjere s ciljem izbjegavanja situacije u kojoj bi se plovilo trebalo tegliti.
 • se slaže da se ugovor o pružanju usluge smještaja raskida ako bi se ustanovilo da je neki član posade prekršio neki važeći propis i/ili zakon RH te da AJ može slobodno raspolagati plovilom bez ikakvog prava na naknadu od strane korisnika usluge. Nadalje se posebno utvrđuje da će AJ biti oslobođena od svake odgovornosti kod nadležnih državnih organa, jer će svaku odgovornost za počinjene prekršaje i/ili kaznena djela pred nadležnim organima snositi sam korisnik usluge.
 • će preuzeti svu odgovornost i nadoknaditi sve troškove AJ-u, a za koje bi se uspostavilo da su prouzročeni radnjama i propustima od strane korisnika usluge, a za koje AJ materijalno i krivično odgovara trećoj strani.
 • odgovornost korisnika usluge za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila počinjenih za vrijeme upotrebe usluge smještaja ne prestaje nakon prestanka upotrebe usluge smještaja (do zaključenja slučaja)
 • će u slučaju havarije plovila, nesreće ili u slučaju lomova, zabilježiti tijek događaja, odmah obavijestiti AJ, podnijeti prijavu o pomorskoj nesreći najbližoj lučkoj kapetaniji te tražiti ovjeru od strane lučkog kapetana, liječnika ili nadležnog organa o tome
 • će u slučaju kvara plovila ili brodske opreme nastalog uslijed prirodnog trošenja plovila/opreme odmah obavijestiti AJ. AJ se obvezuje otkloniti kvar u roku od 24 sata od primitka obavijesti. Ako AJ otkloni kvar u tom roku, korisnik usluge nema pravo na nikakvu naknadu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest o kvaru nalaze se u dokumentaciji plovila.
 • ako plovilo mora ostati u luci radi popravka, a prouzročeno upotrebom korisnika usluge, isti nema pravo na novčanu ni bilo kakvu drugu nadoknadu tako izgubljenog vremena smještaja na plovilu. U slučaju da je do toga došlo bez krivnje korisnika usluge, isti ima pravo na nadoknadu prema proporcionalnoj osnovi (pro-rata basis). Nikakva druga nadoknada nije moguća.
 • ako postoji osnovana sumnja da je plovilo oštećeno u svom podvodnom dijelu, plovilo se mora odvesti u najbližu luku kako bi se napravio podvodni pregled plovila te prema potrebi organiziralo dizanje plovila na suho. Troškove snosi korisnik usluge.
 • će svaku štetu nastalu nesavjesnim radnjama i propustima koja nije pokrivena osiguranjem, a za koju AJ odgovara trećoj strani, korisnik usluge u potpunosti nadoknaditi AJ.
 • u slučaju nestanka plovila i pripadajuće opreme, nemogućnost upravljanja plovilom te u slučaju oduzimanja plovila, pljenidbe ili mjera zabrane od strane državnih organa ili trećih osoba, odmah obavijestiti nadležne organe i AJ te zatražiti kopiju policijskog izvještaja o tome
 • će preuzeti svu i isključivu odgovornost u slučaju zapljene plovila od strane službenog državnog organa, a zbog neodgovarajućih ili ilegalnih radnji (komercijalno ribarenje, vađenje antikviteta s morskog dna…) poduzetih prilikom upotrebe plovila.
 • odgovara samostalno za slučaj zagađenja mora tijekom punjenja tankova goriva ili odlaganja smeća i otpada izvan propisanih mjesta.
 • će svaki dan provjeravati količinu ulja u motoru. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su korisnika usluge.
 • će kućne ljubimce (pse, mačke, ptice…) ukrcati na plovilo isključivo uz prethodno odobrenje AJ-a. Dovođenje kućnih ljubimaca na plovilo nije dopušteno, iznimke su moguće samo uz prethodni dogovor. Ako se odobri dovođenje ljubimca na plovilo, korisnik usluge snosi dodatan trošak čišćenja prema važećem cjeniku.

Materijalnu i krivičnu odgovornost za postupanje suprotno ovdje preuzetim obvezama snosi isključivo sam korisnik usluge.

10. PRITUŽBE

Svaki korisnik usluge ima pravo pritužbe ako smatra da je usluga AJ-a bila nepotpuna i/ili nekvalitetno ispunjena. Korisnik usluge može zahtijevati razmjernu odštetu jedino u slučaju da prilikom iskrcaja podnese pisanu pritužbu te priloži svu pripadajuću dokumentaciju. Pritužba treba biti predana u pismenom obliku najkasnije prilikom odjave i potpisana od strane korisnika usluge i predstavnika AJ-a, jer u suprotnom korisnik usluge gubi prava s osnove prigovora na uslugu. Naknadno zaprimljene te nepotpuno dokumentirane pritužbe AJ neće uzeti na razmatranje. AJ mora odgovoriti na zaprimljenu pritužbu pisanim rješenjem u roku od 14 dana od dana zaprimanja iste. AJ ima pravo odgoditi donošenje rješenja za još najviše 14 dana zbog prikupljanja informacija i provjera navoda pritužbe kod osoba direktno ili indirektno umiješanih u pritužbu. Najviša nadoknada po pritužbi može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos naknade za smještaj. Isključuje se pravo korisnika usluge na naknadu bilo kojeg oblika nematerijalne štete ako ista nije prouzročena namjerom AJ-a. Ako je korisnik usluge sklopio ugovor kao „last minute“ (putovanje u posljednji trenutak), tada korisnik usluge prihvaća sve rizike takve usluge. Navedena usluga sadrži u sebi neizvjesne činjenice na koje AJ ne može utjecati, a korisnik usluge je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvu uslugu te zbog toga nema prava prigovora AJ-u. AJ se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, čistoću u marinama, gužve u destinacijama te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo korisnika usluge, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge

11. ARBITRAŽA

Ako korisnik usluge nije zadovoljan rješenjem AJ-a te s AJ-om nije u mogućnosti pronaći mirno i sporazumno rješenje, ima pravo pokrenuti sudski postupak. Za sve eventualne sporove koji ne budu riješeni mirnim putem mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zadru. Ugovara se primjena Hrvatskog prava kao mjerodavnog. Svaka promjena i dodatak ovim općim uvjetima valjani su samo ako su u pismenom obliku i ako su izraz dogovora među strankama.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluge osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluge potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se upotrebljavati i za daljnju međusobnu komunikaciju. AJ se obvezuje da osobne podatke korisnika usluge neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ako korisnik usluge zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci korisnika usluge čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Korisnik usluge prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu upotrebljavati u svrhu marketinških akcija AJ-a.

O nama

ASTA YACHTING Ltd.
Put Murata 1a/P.P. 255
23000 ZADAR, CROATIA

+385 (0)23 316 902
+385 (0)23 316 765
+385 (0)98 332 165
office@asta-yachting.hr

Zašto odabrati Asta Yachting?

Jednostavni postupak rezervacije Garancija najbolje cijene Profesionalni servis Eskluzivna usluga Pogodnosti za partnere

Pratite i preporučite nas

Povežite se, primajte najnovije informacije i raspravljajte o top temama jedrenja

JAM Yacht Supply

Easy Way

Hamag

Safe stay in Croatia

 

Booking Manager Silver Partner

Asta Partner Login

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.
Slažem se.